Nowa formuła sprawdzianu od 2015 r.

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20130902074538673

Standardy wymagań

Kategoria umiejętności (standard)

Sprawdzane umiejętności ucznia

 1. Czytanie 1.1 odczytywanie różnych tekstów kultury,
1.2 określanie funkcji elementów charakterystycznych dla danego tekstu,
1.3 rozumienie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach,
1.4 odczytywanie danych z różnych rodzajów źródeł.
 2. Pisanie 2.1 pisanie na temat i zgodnie z celem posługując się różnymi formami wypowiedzi,
2.2 formułowanie wypowiedzi ze świadomością celu (intencji),
2.3 budowanie tekstu poprawnego kompozycyjnie, celowe stosowanie środków językowych i przestrzeganie norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,
2.4 przedstawianie w postaci graficznej danych z tabeli,
2.5 dbanie o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.
 3. Rozumowanie 3.1 posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń,
3.2 przedstawianie przyczyn i skutków wydarzeń i zjawisk,
3.3 określanie znaczenia osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego,
3.4 wyrażanie własnych opinii wraz z próbą ich uzasadnienia, wyjaśnianie swojego stanowiska, używanie odpowiednich argumentów,
3.5 opisywanie sytuacji przedstawionej w zadaniu,
3.6 rozpoznawanie charakterystycznych cech i własności,
3.7 dostrzeganie prawidłowości, opisywanie ich i sprawdzanie na przykładach,
3.8 ustalanie sposobu rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,
3.9 analizowanie otrzymanych wyników z oceną ich sensowności.
 4. Korzystanie z informacji 4.1 wskazywanie źródeł informacji, posługiwanie się nimi, analizowanie oferty mediów kierowanej do dzieci i młodzieży,
4.2 wybieranie spośród tych ofert, kierowanie się wskazanymi kryteriami.
 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 5.1 posługiwanie się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku,
5.2 wybieranie przyrządów służących do obserwacji i pomiaru, odpowiadanie na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisywanie wyników obserwacji,
5.3 wykonywanie obliczeń,
5.4 planowanie i wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem kalkulatora,
5.5 wykorzystywanie w sytuacjach praktycznych poznanych własności,
5.6 rozpoznawanie oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, objaśnianie zasad użytkowania domowych urządzeń elektrycznych,
5.7 wyjaśnianie na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia techniczne,
5.8 rozumienie potrzeby stosowania poznanych zasad.
Data utworzenia/modyfikacji wpisu: 17 września 2014