„Razem – nie obok siebie” – zapisy na półkolonie

Zapisy trwają do 19 czwrqca 2017 r. 

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny

Program profilaktyczny półkolonii

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Lublinie w 2017 r.

„ Razem – nie obok siebie”

Program realizowany będzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Lublinie

I turnus – 26.06 – 30.06; 03.07-04 .07. 2017 r.

II turnus – 21.08 – 25.08; 28.08- 30.08.2017r.

 Miejsce odbywanych się zajęć:

Zajęcia odbywają się w Lublinie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, parku trampolinowym „Mania Skakania“, bibliotece, Aqua Lublin, pracownia „Cukier Lukier“

 

Zajęcia będą realizowane w grupie 20 osobowej

Poszczególne zadania:

Data Zadania Metody i formy pracy
26.06.2017 r. poniedziałek Zajęcia integracyjne, podział na grupy, kształtowanie postaw asertywnych, rozwijanie zdolności rozwiązywania problemów w grupie

Realizacja programu „Spójrz inaczej“

– praca w grupach oraz w kręgu,

– scenki (odgrywanie ról),

– zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu

27. 06. 2017 r. wtorek Eliminowanie zachowań agresywnych, promowanie zdrowego stylu życia

Realizacja programu „Spójrz inaczej“

– pogadanki, dyskusje,

– zajęcia sportowe oraz muzyczne                                -praca w grupach i w kręgu -zajęcia kulinarne

28. 06. 2017 r. środa Znajomość stosowania form grzecznościowych, promowanie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, pobudzanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych

 

– zajęcia biblioteczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Filia nr 5

– gry i zabawy zespołowe,

– zajęcia plastyczne i sportowe

29. 06. 2017 r. czwartek Promowanie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, znajomość stosowania form grzecznościowych w praktyce

 

– projekcja filmu profilaktycznego                     -zajęcia plastyczne i fotograficzne w Parku Ludowym w Lublinie                            -zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu
30. 06. 201 7r. piątek Umiejętność stosowania form grzecznościowych, kształtowanie właściwych postaw społecznych, praca w grupie

 

Realizacja programu „Spójrz inaczej“

– zajęcia  na  Aqua Lublin                        – projekcja filmu dla dzieci  -gry i zabawy na boisku szkolnym                                 -praca w grupach i w kręgu
03. 07. 2017 r. poniedziałek Kształtowanie początkowych i zaawansowanych umiejętności zachowań społecznych, uczenie wrażliwości na krzywdę fizyczną i psychiczną innych

Realizacja programu „Spójrz inaczej“

– odgrywanie scenek,

– „niedokończone zdania”,

– bajka profilaktyczna

– zajęcia fotograficzne i plastyczne w pracowni komputerowej

04. 07. 2017 r. wtorek Rozwijanie zainteresowań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi wpływami społecznymi

 

-projekcja filmu profilaktycznego                   -zajęcia w parku trampolinowym „Mania Skakania“

 

 

21.08.2017r. poniedziałek Rozwijanie zainteresowań w celu zagospodarowania czasu wolnego, podkreślenie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek. – zabawy sportowe ogólnorozwojowe na boisku szkolnym

– prace plastyczne,

– umuzykalnianie „ Letnia Potańcówka“

22.08.2017r. wtorek Umiejętność radzenia sobie ze stresem, sytuacją konfliktową, kształtowanie poczucia troski nad młodszymi i słabszymi

Realizacja programu „Spójrz inaczej“

-zajęcia fotograficzne  w Parku Ludowym w Lublinie                               – gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

-praca w grupach i w kręgu

23.08.2017r. środa Umiejętność stosowania form  grzecznościowych, kształtowanie właściwych postaw społecznych, praca w grupie

Realizacja programu „Spójrz inaczej“

-zajęcia w parku trampolinowym „Mania skakania“

-praca w grupach i w kręgu

24.08.2017r. czwartek Kształtowanie początkowych i zaawansowanych umiejętności zachowań społecznych, uczenie wrażliwości na krzywdę fizyczną i psychiczną innych – pogadanka na temat niepełnosprawności

– zajęcia sportowe na boisku szkolnym                                        -projekcja filmu dla dzieci

25.08.2017r. piątek

 

Rozwijanie zainteresowań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi wpływami społecznymi

Realizacja programu „Spójrz inaczej“

– zajęcia kulinarne

– zajęcia ogólnorozwojowe na świeżym powietrzu,                                             – projekcja filmu profilaktycznego

 

28.08.2017r. poniedziałek

 

Podtrzymywanie tradycji rodzinnych i regionalnych oraz uczenie szacunku do innych osób

Realizacja programu „Spójrz inaczej“

– zajęcia biblioteczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej, filia nr 5                        -zajęcia plastyczne i muzyczne                           -zajęcia w grupach i w kregu
29.08.2017r. wtorek Eliminowanie zachowań agresywnych, promowanie zdrowego stylu życia – zajęcia sportowe oraz muzyczne

– zajęcia w pracowni „Cukier Lukier“

30.08.2017r. środa Zakończenie Półkolonii,

umiejętność stosowania form grzecznościowych, kształtowanie właściwych postaw społecznych, praca w grupie

– podsumowanie półkolonii,

– podziękowanie za udział w półkolonii,

– pogadanka

 

 

RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ
Godzina Forma zajęć
08:30 Przyjmowanie dzieci – gry planszowe, wspólne zabawy, słuchanie muzyki
09:00 Zajęcia profilaktyczne przewidziane programem półkolonii:

„Spójrz inaczej“lub inne zajęcia profilaktyczne, projekcje filmów

 

10:30 Zajęcia rekreacyjne: imprezy turystyczne, imprezy sportowe i sprawnościowe, gry i zabawy towarzyskie, konkursy, zabawy przy muzyce, zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, wyjścia do parku, do Aqua Lublin, parku trampolin „Mania sakaknia“, pracowni „Cukier Lukier“, Miejskiej Biblioteki Publicznej.
13:30 posiłek regeneracyjny
13:45 Zajęcia w grupach: tworzenie kroniki, konkursy propagujące zdrowy styl życia, zajęcia twórcze z wykorzystaniem różnych materiałów i technik plastycznych.
14:30 Pożegnanie dnia
14.30 Narada pracowników półkolonii:

– dzielenie się własnymi spostrzeżeniami

– rozwiązywanie problemów wychowawczych

– ustalanie szczegółowego planu dnia na następny dzień

 

Kolejność zajęć może ulec zmianie z uwagi na pogodę lub możliwości czasowe prowadzących. Planowane będą wtedy inne zajęcia.