Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 17 w Lublinie 

REGULAMIN 

 

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami), Statutu Szkoły, Konwencji Praw Dziecka i niniejszego Regulaminu.

§ 1

CELE I GŁÓWNE ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
(zwanego dalej Samorządem lub SU):

1.  Rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

2.  Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej, samooceny i samodyscypliny.

3.  Organizowanie i wdrożenie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.

4.  Współdziałanie z organami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w organizowaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć.

5.  Dbanie o mienie szkoły.

6.  Podejmowanie inicjatyw w ramach pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce.

7.  Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły.

§ 2

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. SU jest   reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem SU.

2.  Samorząd Uczniowski jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

3.   Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin.

4.  SU ma prawo do:

 • zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • wyrażania opinii dotyczącej uczniów;
 • udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności szkolnej;
 • zgłaszania kandydatur uczniów do nagród i wyróżnień stosowanych w szkole;
 • wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o powoływanie określonego nauczyciela na Opiekuna SU;
 • organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
 • redagowania i prowadzenie szkolnej tablicy informacyjnej;
 • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem.

§3

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I ICH KOMPETENCJE

      1.Organami SU są:

 • Rada SU w składzie: Przewodniczący Samorządu, dwóch Zastępców Przewodniczącego i dwóch członków Rady
 • Samorząd Klasowy w składzie: Przewodniczący Klasy, zastępca    Przewodniczącego, skarbnik, osoba do kontaktów z biblioteką,

2. Przewodniczący i zastępcy Rady SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom SU.

3.W pracy SU pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów SU.

4.Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 • Rada Samorząd Uczniowskiego:

–         uchwala Regulamin SU,

–         podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,

–         ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,

–         prowadzi szkolną tablicę informacyjną,

–         dba o wystrój szkoły.

–         kieruje pracą SU i wykonuje uchwały Rady SU,

–         czuwa nad terminową realizacją planu pracy,

–         pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

–         rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,

–         występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji.

 • Samorząd Klasowy:

–         reprezentuje klasę na zewnątrz,

–         organizuje życie klasy,

–         wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

–         przy udziale wychowawcy  organizuje pomoc koleżeńską.

§ 4

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcą.

2.W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

3.Kandydaci do Rady SU to Samorządy Klasowe i chętni do współpracy uczniowie.

4 Radę SU wybierają uczniowie klas 4 – 6 naszej szkoły.

5.Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.

 1. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.

 

§ 5

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.

2.Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

3.Wyboru Opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i uczniami.

4.Opiekun planuje i podejmuje decyzje wspólnie z SU poprzez stawianie i rozstrzyganie spraw w drodze dyskusji.

5.Opiekun zachęca, koordynuje i sprawdza, pracę SU.

 1. Opiekun swoje stosunki z uczniami opiera na szacunku i zaufaniu.

§ 6

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Dokumentację SU tworzą:

 • Regulamin SU
 • Plan pracy SU
 • Sprawozdania z działalności za I i II semestr
 • Protokoły zebrań SU

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

 1.  Niniejszy regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (znajduje się na szkolnej stronie internetowej).

3.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Radą SU.

 

 

Data utworzenia/modyfikacji wpisu: 16 września 2014